Tõrva linna veemajanduse edendamisest

Tõrva linn sai aastatel 2012-2013 Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist toetust üle 9 miljoni euro oma vee- ja kanalisatsioonisüsteemide uuendamiseks. Rajati uus reoveepuhasti ja veetöötlusjaam, soetati uus survepesuauto ning renoveeriti ja ehitati hulgaliselt uusi vee- ja kanalisatsioonitorustikke. Toetusele lisandus ka omafinantseering. Sellest eelarvest ei jätkunud paraku aga Riiska linnaosa vee- ja kanalisatsioonirajatiste renoveerimiseks.

Hea koostöö tulemusena sihtasutusega Keskkonnainvesteeringute Keskus koostati uus taotlus keskkonnaohtliku probleemi lahendamiseks (vanade kanalisatsioonitorustike leke) ning Riiska linnaosa elanike olmetingimuste parandamiseks. Tõrva Veejõud OÜ taotlus rahuldati ning eelmise aasta oktoobris alustati ehitustegevusega. Projekteerimis-ehitustöid teostas OÜ Mihkel X, kelle partneriks projekteerimistööde teostamisel oli OÜ Eesti Veeprojekt. Ehitustööde omanikujärelevalvet teostas OÜ Keskkonnaprojekt.

Tööde käigus rekonstrueeriti veetorustikke 1605,0 m; rajati uusi veetorustikke 531,4 m; uuendati majaühendusi 243,4 m; rekonstrueeriti isevoolset kanalisatsioonitorustikku 1862,7 m ja rajati uut isevoolset kanalisatsioonitorustikku 765,5 m. Lisaks sellele rajati mitmed uued liitumispunktid tarbijatele.

Tänaseks on kõik kavandatud tööd lõpetatud.

Lõplikuks tööde maksumuseks kujunes 506 900 eurot (koos käibemaksuga), millest kohalik vee-ettevõte – OÜ Tõrva Veejõud - tasus omaosalusena 15%.

Olles tegutsenud projektijuhina Tõrva veemajanduses nii aastatel 2012-2013 kui ka nüüd Riiska linnaosa projektil, on heameel tõdeda, et OÜ Tõrva Veejõud, linna/vallajuhtide ja sihtasutuse Keskkonnainvesteeringute Keskus hea koostöö tulemusena on kõik peamised kitsaskohad Tõrva linna veemajanduses lahendatud.

 

Lembit Talli
projektijuht
OÜ TenderNova

03.12.2018