Tõrva linna Riiska linnaosa saab uuendatud vee- ja kanalisatsioonisüsteemi

Teatavasti sai Tõrva linn 2012-2013. aastatel Euroopa liidu Ühtekuuluvusfondist toetust üle 9 miljoni euro oma vee- ja kanalisatsioonisüsteemide uuendamiseks. Rajati uus reoveepuhasti ja veetöötlusjaam, soetati uus trasside hooldusauto ning renoveeriti ja ehitati hulgaliselt uusi tänavatrasse. Paraku ei jätkunud siis piisavalt finantse, et korda teha ka Riiska linnaosa tänavatrassid.


Käesoleva aasta juunis otsustas Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus rahuldada Tõrva linna vee-ettevõtte taotluse ning eraldas Riiska linnaosa vee- ja kanalisatsioonitrasside uuendamiseks ja täiendavaks laiendamiseks veidi üle 430 tuhande euro. Projekti kogumaksumus koos omaosalusega on üle 508 tuhande euro. Projekti raames rekonstrueeritakse 1741,1 m ning rajatakse 582,6 m isevoolseid kanalisatsioonitorustikke, rajatakse 433 m ja rekonstrueeritakse 1381 m veetorustikke ning Riiska puurkaev- pumpla kohandatakse ümber teise astme pumplaks.


Augustis-septembris viis Tõrva Veejõud OÜ läbi vajalikud riigihanked nii projekteerimis- ehitustööde teostamiseks kui ka omanikujärelevalveks. Tänaseks on selgunud edukad pakkujad. Projeteerimis-ehitustöid hakkab teostama OÜ Mihkel X, kelle partneriks projekteerimistööde teostamisel on OÜ Eesti Veeprojekt. Tööde maksumus ilma käibemaksuta on ligi 450 tuhat eurot. Töövõtu leping allkirjastatakse lähipäevil. Tööde teostamise ajaks on kavandatud mitte rohkem kui 10 kuud. Inseneri ja omanikujärelevalve teenust osutab ning teostab omanikujärelevalvet projekteerimis-ehitustegevuse üle OÜ Keskkonnaprojekt. Selle teenuse maksumuseks on ilma käibemaksuta ligi 14 tuhat eurot. Üldist projektijuhtimist teostab TenderNova OÜ - projektijuht Lembit Talli.


Tänu sellele jätkuprojektile saab kõigil Tõrva linna elanikel olema võimalus kasutada kvaliteetset joogivett ning suunata reovesi läbi ühiskanalisatsiooni reoveepuhastisse. Lisaks sellele paraneb märkimisväärselt bioloogiline keskkond Õhne jões ning Riiska järves.


Lisainfo:

Lembit Talli

Tõrva Veejõud OÜ Projektijuht

Mob 5179729

e-post: tendernova@gmail.com