Veemajandusprojekt

Vastavalt Tõrva linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukavale on ette nähtud vee- ja kanalisatsioonitorustike väljaehitamine kogu Tõrva linna reoveekogumisala piires, linnale reoveepuhastusjaama ja veetöötlusjaama ehitus.

 

23. detsembril 2008.a. rahuldas SA KIK Tõrva Linnavalitsuse taotluse Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist Projektile „Valga maakonna veemajandusprojekt – Tõrva linn” abirahade saamiseks. Taotluse mahus olid kavandatud:

 

1. Ehitada uus veetöötlusjaam;

2. Rekonstrueerida 0,825 km ja ehitada 12,752 km veetorustikke, sh. 435 uut liitumispunkti;

3. Rekonstrueerida 0,905 km ja ehitada 10,454 km isevoolset kanalisatsioonitorustikku, sh. 430 uut liitumispunkti;

4. Rekonstrueerida 2 ja ehitada 6 reoveepumplat ning ehitada 4,234 km survekanalisatsiooni torustikke;

5. Likvideerida 3 olemasolevat reoveepuhastit;

6. Ehitada uus reoveepuhastusjaam koos reovee purglaga.

 

19. mail 2011.a. rahuldas SA KIK Tõrva Linnavalitsuse täiendava taotluse Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist Projektile „Valga maakonna veemajandusprojekt – Tõrva linn” abirahade saamiseks. Täiendavalt lisandusid eelmise taotluse mahule:

 

1. Rekonstrueerida 1 veetöötlusjaam;

2. Tamponeerida 4 puurkaevu;

3. Rekonstrueerida 3,840 km ja ehitada 11,813 km veetorustikke, sh. 285 uut liitumispunkti;

4. Rekonstrueerida 5,550 km ja ehitada 9,650 km isevoolset kanalisatsioonitorustikku, sh. 277 uut liitumispunkti;

5. Rekonstrueerida 1 ja ehitada 8 reoveepumplat ning ehitada 2,200 km survekanalisatsiooni torustikke;

6. Likvideerida 3 olemasolevat reoveepuhastit;

7. Soetada torustike survepesuauto.

 

Projekt sisaldab kogu Tõrva linna ja Pokardi asumi vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimist ja ehitamist. Projekti maksumus on kokku ca 7,6 miljonit eurot, millest abirahasid on ca 82% ulatuses. Projekti elluviimise tähtaeg on 31.12.2013.

 

Esimese taotluse projekteerimis-ehitustöödega alustati veebruaris 2010, aga hankelepingute partneriteks olnud ehitusettevõtjad sattusid majanduslikesse raskustesse ja juuniks 2011 olid kõik ehitustööd jäänud pooleli ja hankelepingud lõpetatud, projekteerimine suudeti suuremas mahus lõpetada. Juunis 2011 on alustatud hangetega, mille käigus lõpetatakse poolelijäänud tööd. Projekti elluviijaks on OÜ Tõrva Veejõud. Projekti elluviimisel on kontaktisikuks projektijuht Lembit Talli GSM 5179729, e-post lembit@torva.ee.