Tõrva linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri

https://www.riigiteataja.ee/akt/69859