Tõrva linna reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri

https://www.riigiteataja.ee/akt/423032017016